Installera laddbox för din elbil i Stockholm

Allt fler bilägare väljer nu att köpa elbilar i stället för bensinbilar, då bensinpriserna fortsätter att stiga och även kommer göra så i framtiden. Stockholm är en särskilt viktig stad att tillgängliggöra för elbilar, då här finns mycket avgaser. Med en laddbox har du alltid tillgänglig el, och du kan även ladda nattetid när elpriserna ofta är lägre.

Nu kan du enkelt installera laddboxar i Stockholm, och på så vis öka värdet på bostadsrättsföreningen. Att installera laddbox är ett bra sätt att bidra till målet för en fossilfri fordonsflotta, som Sverige siktar på till år 2030. Bostadsrättsföreningar kan idag få bidrag för 50 % av investeringskostnaden, när ni väljer att installera laddstolpar inom Stockholms kommun.

Stor försäljning av elbilar

Systemet med bonus-malus har hittills skapat en god effekt och Sverige ligger nu först vad gäller nybilsregistrering av elbilar i EU. Regeringen bestämde nyligen att göra systemet ännu mer träffsäkert genom att ändra regelverket kring klimatbonusbilar. Då andelen elbilar förmodligen inte kommer att minska är det därför klokt att så fort som möjligt se över tillgången på laddboxar i din närhet.

Skadliga luftföroreningar

För klimatets skull bör så många som möjligt gå över till elbilar, cykla, gå eller resa kollektivt. Antalet laddhybrider och elbilar ökar hela tiden, samtidigt som Stockholm ökar laddmöjligheterna i publika parkeringsanläggningar. Vägtrafiken alstrar mycket luftföroreningar i form av kväveoxider och inandningsbara partiklar. Personer som utsätts för stora mängder motoravgaser, som garagearbetare och chaufförer, får ökade risker för lungcancer och hjärt- kärlsjukdomar. Denna överrisk går också att se hos personer som bor i närheten av högtrafikerade vägar. Luftföroreningarna kan ge luftvägsproblem, vilket är särskilt vanligt hos personer som har känsliga luftvägar. Astmatiker som befinner sig under en halvtimme i en vägtunnel får mer kraftiga symtom och påverkan på lungorna om de vid ett senare tillfälle utsätts för pollen.